Dnes má svátek: Rostislav | Zítra: Marcela | Pozítří: Alexandra
 • Obec

Místní správa

Nejdůležitější předpisy

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů:
 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Úplné znění zákonů, vyhlášek a nařízení, vydaných ve Sbírce zákonů ČR, lze zapůjčit v kanceláři obecního úřadu a najdete je i na Portálu veřejné správy České republiky v nabídce "Zákony".

(poslední aktualizace 26. 6. 2014)

 

 

Povinně zveřejňované informace

Obec Bílov
 1. Oficiální název:
  Obec Bílov

 2. Důvod a způsob založení:
  Zákon o obcích 128/2000
  "Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající."

 3. Organizační struktura:
  Zastupitelstvo obce
  Rada obce není zřízena, funkci rady plní starosta
  Výbory zastupitelstva obce
  Komise obce
   
 4. Kontaktní spojení:
  Korespondenci směřujte na:
  Obecní úřad Bílov
  Bílov 5
  743 01 Bílov
  Česká republika (CZ)
  tel: 556 412 113
  fax: 556 412 113
  http://www.Bilov.cz/
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 5. Bankovní spojení:
  Komerční banka, a.s.
  číslo účtu: 107-565430227 / 0100
 6. Identifikační údaj IČO:
  48430749

 7. Identifikační údaj DIČ:
  Jsme plátci DPH.
  DIČ: CZ48430749

 8. Rozpočet v tomto roce:
  Rozpočty let jsou uloženy v archivu úřední desky 

 9. Žádosti o informace:
  Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

 10. Příjem žádostí a další podání:
  V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. 

  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti: 
  - komu je žádost určena, 
  - jaká konkrétní informace je požadována, 
  - kdo žádost podává. 

  Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

  Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti 
  - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona). 

  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení. 

  Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. 

  Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů. 

  Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. 

  Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 11. Opravné prostředky:
  Způsob odvolání a jeho obsah: 
  - odvolání se podává písemně modrou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  - odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

  O odvolání rozhoduje: 
  - zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  - Krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti. 

  O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 12. Formuláře:
  Další typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

 13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
 14. Nejdůležitější předpisy
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Připravujeme

 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
 17. Seznam organizací zřizovaných obcí:
  Základní škola a Mateřská škola Bílov okres Nový Jičín příspěvková organizace

Obecní úřad Bílov

Obecní úřad Bílov
Sídlo: budova základní školy ve středu obce.
Zaměstnanci OÚ: pracovnice obecního úřadu - Pavla Sikorová
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 12:00
Středa: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek: Zavřeno - neúřední den
Pátek: Zavřeno - neúřední den
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Sikorová Pavla, mzdová účetní, pokladní, administrativní pracovnice

Pozice:
Obecní úřad Bílov
Adresa:
Bílov 5


Bílov
Moravskoslezský kraj
743 01
Česká republika (CZ)
Telefon::
+420 556 412 113
Fax:
+420 556 412 113
Poslat email
(volitelné)
 
tel. 556 412 113
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Znak a prapor obce Bílov

bilov-erbZpracovatel návrhů Jan Tejkal z Ostravy-Heřmanic vycházel z obecní pečeti užívané od roku 1706. Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání dne 24.8.1999 vybralo a následně schválilo ze sedmi předložených variant obecních symbolů variantu č. 3. Schválený návrh znaku zobrazuje ve zlatém štítě na zeleném návrší černou vrbu se zelenými listy a za ní červený pluh. Odlišení přirozeného černého kmene od přirozených zelených lístků a prostředníctvím kombinace černé a zlaté (a v případě znaku i červené) odkazuje na historickou i regionální příslušnost obce k českému Slezsku (dle barev černé slezské orlice s červenou zbrojí ve zlatém poli ve státním znaku České republiky). Návrh obecního praporu přistupuje k částečnému opakování znaku, což konkrétně znamená, že list praporu přejímá beze změny hlavní figuru vrby, avšak dle zákaz požadujících zjednodušení stylizované vlajky, nahrazuje list praporu figuru návrší horizontálním pruhem příslušné barvy u dolního okraje listu a figuru pluhu zcela vypouští. List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a zelený, v poměru 4 : 1. Ve žlutém pruhu vyrůstá uprostřed z dělící linky černá vrba se zelenými listy.
Dne 27. října 1999 schválil Podvýbor pro heraldiku Parlamentu ČR znak a prapor obce Bílov. Slavnostního předání dekretu o udělení znaku a praporu obci předse- dou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václavem Klausem se dne 6. prosince 1999 zúčastnily starostka Olga Fusíková a místostarostka Miloslava Valčuhová. Obec nechala zhotovit firmou Wasilka Pistovčak z Děhylova znak a prapor obce. Na pořízení symbolů obce byla uspořádána veřejná sbírka. Dne 9. září 2000 proběhly oslavy DNE OBCE při příležitosti 100 let budovy základní školy a svěcení obecních symbolů v kostele svatého Vavřince. Obecní symboly posvětil děkan Hubert Šula z Hladkých Životic.
 • 1
 • 2